Pla d’obertura del centre 2020-21

L’Escola Mare de Déu de Montserrat ha preparat com serà la tornada a l’escola.

El Pla d’obertura de centre ha seguit les indicacions que des del Departament d’Educació han anat publicant.

Ús compartim el document del pla d’obertura de 2020-21.

Pla d’obertura 2010-21

Servei de menjador escolar

Activitat del menjador

L’Escola Mare de Déu de Montserrat tenim la prioritat de cuidar el benestar dels nostres alumnes i la tranquilitat de les families.

Tweets Recents

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.