Preinscripció Educació Infantil, Educació Primària i ESO 2020

Junts fem els teus primers passos cap al futur

Horari d’atenció de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 18.00 h

Telèfon de contacte 617 381 472

Si us cal més informació envieu un correu electrònic escolamontserrat@escolamontserrat.cat

Preinscripció

Període de presentació de sol·licitud del 13 a 22 de maig

A partir del dia 13 heu de fer dos passos:

Període de presentació de sol·licitud del 19 a 22 de maig

Per fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre per correu electrònic escolamontserrat@escolamontserrat.cat.

En cas que trieu venir de manera presencial, l’Escola Montserrat us garanteix que ho farem amb totes les mesures de seguretat, per a la vostra tranquil·litat, però molt important, preferiblement hauríeu de venir una sola persona.

Com es farà l’atenció presencial excepcional

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf
 • Recomanació de portar mascareta i guants
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Criteris d’admissió d’alumnat

La documentació que cal aportar a la preinscripció, es farà telemàticament, enviant al correu electrònic a8023761@xtec.cat el document escanejat en PDF o foto. En el cas que tingueu cap dubte podeu contactar amb l’escola enviant un correu electrònic escolamontserrat@escolamontserrat.cat.

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.

Si us cal més informació ens podeu enviar un correu electrònic.

CRITERIS ESPECÍFICS
a) Per accedir al segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys) no hi ha cap criteri específic.
b) Per accedir a l’ESO en centres que disposen d’horaris adaptats, tenen prioritat els alumnes que cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o dansa, segueixen programes esportius d’alt rendiment o són esportistes d’alt nivell, segons correspongui, encara que no provinguin d’un centre adscrit. Aquests centres es fan públics al web del Departament d’Educació no més tard del 18 de març de 2020.

Documentació acreditativa
La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s’acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne/a ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perd l’assignació i se li ofereix plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas dels alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclou tant els esportistes integrats en la tecnificació esportiva com els esportistes d’alt nivell o alt rendiment), l’acreditació d’aquesta condició s’ha de fer, segons el cas:

1. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva

c) Per accedir a l’educació primària i a l’ESO s’aplica el criteri específic d’adscripció de centre, d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

Documentació acreditativa
L’adscripció entre centres no s’ha d’acreditar amb cap document.
Als efectes únics i exclusius d’aplicar el criteri d’adscripció en l’accés als ensenyaments d’educació primària o d’ESO, els alumnes procedents de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell o procedents de l’Escolania de Montserrat que presenten la sol·licitud de preinscripció a un altre centre tenen les mateixes prioritats d’adscripció que els alumnes del centre on van estudiar immediatament abans d’incorporar-se al centre integrat, llevat els que hagin canviat de domicili durant la seva escolarització en aquests centres, que tenen la mateixa prioritat d’adscripció que els alumnes de l’escola pública més propera al seu domicili actual.

2. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.

3. Amb la relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

CRITERIS GENERALS
a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

– Barem: 40 punts.
S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Només a l’efecte d’aplicació d’aquest criteri, té la consideració de centre únic d’acord amb l’article 10.1 del Decret 75/2007, una escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l’escola només està adscrita a aquell institut.

La puntuació també s’aplica quan entre dos centres s’ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

Documentació acreditativa
Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s’al·lega que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l’alumne/a si és major d’edat:
– Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
– Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
– En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
– Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.

La falsedat o frau en les dades al·legades o en la documentació aportada es tracten d’acord amb el que estableix l’apartat 5.4 d’aquesta Resolució.

Documentació acreditativa
– L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres.
– Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini per a la matrícula.
– Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar:
Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
– Barem: 10 punts.
– Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.
Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

– Barem: 10 punts.
– Documentació acreditativa:
L’original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.
En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

CRITERI COMPLEMENTARI
a) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental. – Barem: 15 punts.
– Documentació acreditativa:
Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental. 5.4 Altres situacions previstes en la norma

Si s’al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància; el centre i la comissió de garanties d’admissió han de valorar aquesta documentació.

Consultar Administració

Si us cal més informació envieu un correu electrònic escolamontserrat@escolamontserrat.cat

 • En el cas dels centres privats concertats, el règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats.

 • Si és el cas, els ajuts que reben de les administracions públiques per sufragar el preu de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars. També cal informar sobre la concreció de menús especials per a malalties cròniques.

 • Oferta d’activitats complementàries, d’activitats extraescolars i de serveis escolars, i els preus corresponents.

 • Les mesures i suports previstes per a l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 • Les quotes d’inscripció a les associacions de mares i pares d’alumnes o d’altres associacions, si n’hi ha.

 • Altres aportacions econòmiques voluntàries que tingui establertes el centre, com ara les aportacions a fundacions.

Carta de compromís educatiu

ETAPES EDUCATIVES

Educació Infantil Escola Montserrat Rubí

Oferta P3 50 places

Educació Primària Escola Montserrat Rubí

1r ESO 10 places
Altres cursos consultar
ADMINISTRACIÓ

Educació Secundària Escola Montserrat Rubí

Altres cursos consultar
ADMINISTRACIÓ

PROJECTE EDUCATIU

NORMES ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

PROJECTE
EDUCATIU

PROJECTE
LIGÜÍSTIC

Contacta amb l’Escola Máre de Déu de Montserrat

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.