Educació Primària, aprenem a aprendre, aprenem a resoldre, aprenem a ser

Fer l’etapa d’educació Primària a l’Escola Mare de Déu de Montserrat

L’etapa agrupa els alumnes de 6 a 12 anys i és divideix en tres cicles: inicial, mitjà i superior.

El Cicle Inicial és un curs pont entre Educació Infantil i Primària on es reforcen coneixements ja adquirits a l’etapa anterior, s’introdueixen alguns de nous i s’amplien per adquirir una bona base per poder afrontar amb garanties el Cicle Mitjà.

El Cicle Mitjà afavoreix l ́aprenentatge dels continguts culturals bàsics de manera que pugui entendre el món que l’envolta, motivar-se per aprendre i ajudar-los en l’educació per al desenvolupament personal i emocional.

Al Cicle Superior treballem seguint una metodologia constructivista, on es fomenta l’aprenentatge significatiu perquè els i les alumnes esdevinguin ciutadans crítics i tinguin prou eines per adaptar-se al futur.

Horari: matí de 9.00 h a 13.00 h i tarda de 15.00 h a 17.00 h.

Bases Metodologicas Educació Infantil Escola Montserrat


APRENENTATGE COOPERATIU

Els alumnes s’organitzen en grups heterogenis, per treballar d’una forma coordinada i aprofundir en l’aprenentatge.


TREBALL PER PROJECTES: INVESTIGAR PER A CONSTRUIR CONEIXEMENT

Els alumnes, partint del seu propi aprenentatge, treballen en un fil conductor amb l’objectiu de fer-se’n experts.


APRENDRE A APRENDRE

És important el treball dels hàbits d’aprenentatge per seguir aprenent al llarg de tota la vida, de la mateixa manera que els coneixements adquirits en un context determinat s’han de poder transferir a altres situacions.


FENT QUE SIGUI EL PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE

Volem a l’alumne com a part activa i participativa del seu propi aprenentatge per tal que el pugui aplicar en el seu entorn immediat.

 • Adquirir una bona autonomia personal, tenir cura del material, tenir cura de la imatge personal, saber comportar-se en diferents espais, ser tolerants vers les diferents maneres de pensar i fer.
 • Adquirir uns bons hàbits de treball, conèixer i seguir les normes de convivència a la classe, netedat i ordre, respectar el torn de paraula, saber gestionar el temps de treball i potenciar l’escolta activa.
 • Assolir un bon nivell de lectura i comprensió lectora.
 • Fomentar diferents formes de treball (individual, per parelles, petit grup, gran grup).

Educació Primària CI Escola Montserrat

 • Proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per a adquirir nous aprenentatges.
 • Treballar els valors de la responsabilitat , la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.
 • Desenvolupar les seves capacitats afectives , en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres.

Educació Primària CM Escola Montserrat

 • Aprendre a gestionar les emocions i ser empàtics amb els companys i companyes.
 • Aprendre a treballar en grup, escoltant i tenint en compte les opinions de la resta.
 • Adquirir les competències necessàries per desenvolupar-se com a persones autònomes en la societat.

Educació Primària CS Escola Montserrat

 • English workshop: en el taller d’anglès s’aprofundeix en l’aprenentatge de la llengua anglesa, es potencia la part oral i escrita.
 • TIC i Robòtica: adquirir coneixements, eines i ús de l’ordinador. A cicle superior es fa en llengua anglesa.
 • Taller matemàtic: potenciar el càlcul mental, la rapidesa mental, la deducció, lògica i raonament.
 • Lectoescriptura: ampliar l’acompanyament en el procés d’aprenentatge i aprofundiment en la lectura i l’expressió escrita.
 • Projecte d’Activació de la Intel·ligència (Cicle Inicial): treballar unes habilitats i unes aptituds (raonament, atenció, percepció, deducció) que són a la base de qualsevol aprenentatge i ensenyar a aprendre a aprendre.
 • Aprendre a Aprendre (Cicle Mitjà i Cicle Superior): acompanyar a l’alumnat en l’autonomia, l’organització, el compromís, l’esforç… del seu propi aprenentatge.

Educació Primària Escola Montserrat RubÍ

 • CAD (comissió d’atenció a la diversitat)
  • Psicopedagog/a (atenció a les famílies, professorat i alumnat)
  • Mestre/a de NEE (atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques)
  • Cap d’estudis (coordinadors pedagògics)
  • Cap tutoria (ESO): orientació, mediació, dinamització de tutories a secundària.
 • REFORÇ: proporcionar a l’alumne/a l’ajuda necessària en cada moment del seu aprenentatge.
 • VETLLADORS/ES: professionals que acompanyen dins l’aula l’alumnat que ho requereix.
 • AGRUPAMENTS EDUCACIÓ INFANTIL: dels dos grups de nivell, en determinades hores a la setmana, se’n fan tres per tal d’atendre millor la diversitat a l’aula.
 • DESDOBLAMENTS EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL: d’un grup se’n fan dos per tal d’atendre millor la diversitat a l’aula.
 • GRUPS HETEROGENIS (CM/CS/1r I 2n ESO): dels dos grups de nivell, en les àrees de llengua catalana i matemàtiques, se’n fan tres per tal d’atendre millor la diversitat a l’aula.
 • GRUPS HOMOGENIS EN ANGLÈS ESO: es treballa en grups reduïts en funció del nivell dels alumnes.
 • GRUPS HOMOGENIS 3r ESO: es treballa en grups reduïts en funció del nivell dels alumnes en les àrees de matemàtiques, llengua castellana i llengua catalana.

Educació Primària Escola Montserrat Rubí

#SOMPASSIÓ

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ELS MECANISMES QUE POSEM EN PRÀCTICA ESTAN PENSATS PER PROMOURE UN APRENENTATGE ACTIU I SIGNIFICATIU, FOMENTANT LA COMPRENSIÓ DELS CONTINGUTS I LA RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS CONEIXEMENTS.

En una àrea de la comarca ben comunicada i en un ambient favorable per a l’estudi, el centre ofereix unes instal·lacions ben equipades amb els últims avenços tecnològics. Adaptem les aules al dia a dia de la societat per tal que l’alumnat i el professorat desenvolupi la realitat de l’aprenentatge corporatiu.

UN GRAN EQUIP AL TEU COSTAT

Ana Piñel

Ana Piñel


Cap d’estudis

Álvaro Martín

Àlvaro Martín


Tutor

Anna Puyals


Tutora

Àxel Cutillas


Tutor

Elena Luengo


Tutora

Elisenda Bartrina

Elisenda Bartrina


Tutora

Isabel Costa

Isabel Costa


Tutora

Maite Garrido

Maite Garrido


Tutora

Marc Calvo


Tutor

Mercè Font


Tutora

Sílvia Ledesma

Sílvia Ledesma


Tutora

Susana Bujalance


Tutora

Àfrica Gonzàlez


Especialista

Ana Piñel

Ana Maria Piñel


Especialista

Anna Mª Torcal


Especialista

Carles Los Santos


Especialista

Dolors Ibáñez


Especialista

Eulàlia Pastor

Eulàlia Pastor


Especialista

Fernanda Parra


Especialista