ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització del centre. Així, tot l’alumnat i professorat disposa d’un usuari de centre que els permet tenir serveis com són el correu electrònic o l’emmagatzematge al núvol. Amb aquests usuaris es realitza tota la comunicació del centre.

Des de fa més de cinc anys, el centre aposta pel model 1×1. Cada alumne disposa d’un ordinador de propietat que porta cada dia al centre. De la mateixa manera, el centre cedeix un ordinador portàtil a cada professor que s’incorpora al centre.

Podeu accedir a tota la informació sobre la nostra Estratègia Digital de Centre mitjançant el menú de navegació de l’esquerra.

Diagnosi

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

  • Enquestes al professorat, a l’alumnat i a les famílies: la participació del professorat ha estat del 82%, la de l’alumnat del 70% i la de les famílies del 20%. Per determinar les preguntes, s’han analitzat els ítems del pla TAC (Tecnologies d’aprenentatge i coneixement) i les àrees digitals que marca el PEDC (Pla d’Educació Digital de Catalunya) de l’alumnat, professorat i centre.
  • Entrevistes amb la direcció del centre i amb el coordinador digital.
  • Valoració dels resultats de l’enquesta en un claustre.
  • Sistema d’indicadors que el centre ja recull anualment.
  • A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es detecten els següents punts forts i punts febles segons diferents aspectes.

Punts forts
– Creació de continguts digitals

Punts febles

Punts forts
– Utilització de cursos educatius on-line
– Bon coneixement de la tecnologia digital i l’ús de l’ordinador i sistema operatiu
– Navegació i comunicació digital amb la comunitat educativa i altres persones
– Creació de nous documents a l’hora de presentar continguts i tractament de la informació

Punts febles

Punts forts
– Desenvolupament de l’estratègia amb el professorat
– Disposició d’infraestructures, serveis i dispositius
– Recursos humans

Punts febles
– Temps per conèixer i desenvolupar eines d’ensenyament digital
– Debat sobre l’ús de la tecnologia
– Seguiment, avaluació i millora a l’hora de fer comentaris a l’alumnat respecte del seu treball

Punts forts
– Comunicació fluida amb el centre

Punts febles
– Divulgació digital i coneixement sobre quins entorns virtuals d’aprenentatge utilitzen els seus fills
– Coneixement del pla EDC
– Coneixement de les normes d’ús dels recursos digitals

Objectius

En la visió del centre, tal com es defineix en el projecte educatiu de centre (PEC), queda molt clar que l’ús habitual de les tecnologies ha de ser un dels pilars del centre:

“Volem ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur que aconsegueix una millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes. Volem fer ús habitual de les TIC, impulsar les llengües estrangeres i promocionar les habilitats socials i el treball cooperatiu. D’aquesta forma volem donar resposta a les diferents necessitats de tots els agents implicats: alumnat, famílies i organitzacions de l’entorn.”

A partir d’aquesta visió, dels objectius del PEC i de la diagnosi que s’ha realitzat, s’han establert diferents objectius.

– Formació FIC
– Creació d’una comissió digital per al desenvolupament de la línia d’escola en aquest àmbi

– Crear un document per al personal del centre on tothom s’ha de comunicar de forma lineal
– Crear un document visual on s’expliqui com accedir a documents específics del centre

– Fer formacions a les famílies per afavorir els aprenentatges i l’ús de les tecnologies
– Crear un document visual on s’expliqui com accedir aquests documents
– Fer formacions a les famílies per afavorir els aprenentatges i l’ús de les tecnologies

Estem redactant els objectius
Estem redactant els objectius
Estem preparant la temporització

Planificació i seguiment

Per la definició de les activitats i per controlar-ne el seguiment s’utilitza el següent full de càlcul:

Avaluació i millora

Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia digital, a final de cada curs es reuneix la comissió digital i valora l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.

Cada responsable fa una exposició del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit, i exposa les propostes de millora.

A partir d’aquí, la comissió modifica l’ECD pel que queda de temps d’implementació, si s’escau.

Per fer la valoració dels criteris d’assoliment, s’utilitza aquest full:

Cultura digital

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. D’aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l’assoliment d’aquesta cultura pel que fa a centre.