ESTRATÈGIA DIGITAL CENTRE

L’Estratègia Digital Centre (EDC) és un document que defineix i concreta les línies d’actuació del centre per aconseguir la competència digital dels docents, l’alumnat i el mateix centre.

Aquesta estratègia pren com a referència el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), el qual subratlla la importància d’una societat competent en l’àmbit digital, posant èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. L’Estratègia Digital Centre abasta tots els àmbits del centre, incloent-hi els aspectes organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals han de ser implicats i, si escau, transformats des d’una perspectiva d’innovació i millora contínua.

Els objectius de l’Estratègia Digital Centre es poden agrupar en cinc àmbits principals, amb la finalitat de maximitzar l’adquisició de la competència digital per part de l’alumnat, el professorat i el centre en general:

 • Assoliment de la competència digital
 • Planificació estratègica i organització
 • Metodologies didàctiques i innovació
 • Inclusió digital i de gènere
 • Seguretat i protecció de dades

Estratègia Digital de Centre

L’objectiu és definir l’horitzó cap al qual el centre vol arribar en l’àmbit digital a mitjà termini. Aquest procés implica una diagnosi de l’estat actual, la determinació d’objectius clars, la planificació d’actuacions concretes i l’establiment d’un sistema d’avaluació per mesurar l’èxit de l’estratègia implementada.

 • DIAGNOSI

 • OBJECTIUS

 • PLANIFICACIÓ

 • AVALUACIÓ

Cultura Digital de Centre

El recull de la cultura digital del centre ens permet obtenir un coneixement global de la presència digital del mateix. Aquest recull inclou els procediments, acords i accions que el centre ja ha posat en marxa, proporcionant una visió completa de la cultura digital que s’ha assolit fins ara.

 • DESCRIPCIONS DE SERVEIS

 • DESPLEGAMENT CURRICULAR DE LA CD DELS ALUMNES
 • ACORDS DE CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR
 • ACOLLIMENT DIGITAL
 • PORTALS DIGITALS I XARXES SOCIALS

 • COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA