Obrim les portes de l’Escola Montserrat en fase 2

L’Escola Mare de Déu de Montserrat seguint indicacions del Departament d’Educació, s’ha preparat per obrir l’escola quan entrem a la fase 2, és per això que el nostre centre ha preparat un pla de reobertura amb unes condicions molt estrictes i d’obligat compliment.

Tot sembla indicar que seran una desena o menys els dies lectius abans de la finalització del curs acadèmic. No hi ha cap canvi en la manera de fer les classes i la docència telemàtica és la que continuarà vigent fins el 19 de juny. És voluntat del Departament poder atendre de manera personalitzada i presencial aquells alumnes que ho requereixin, sempre de forma voluntària, i a partir de la data en què Rubí entri en la fase 2.

Escola Mare de Déu de Montserrat Rubí

El dia, o dies, que els alumnes vinguin a l’escola no faran cap sessió docent, ni treball curricular, ni es donaran classes presencials; el tipus d’activitats que el centre proposarà per aquell dia, o dies, amb els alumnes es limitarà a:

  • Donar suport i orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.
  • Facilitar l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat de l’escola.

La prioritat de l’Escola Montserrat és vetllar per la salut i benestar tant de l’alumnat, famílies, docents i professionals que formen part de l’escola. La reobertura sempre serà seguint la normativa sanitària que garanteixi la distància de seguretat, la higiene i la neteja constant.

Ús compartim el pla de reobertura del centre, perquè estigueu informats de com serà i dels aspectes que heu de tenir presents a l’hora de venir a l’escola.

Tweets Recents

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.