CULTURA DIGITAL CENTRE

Descripcions de serveis

Desplegament curricular de la CD dels alumnes

Acords de claustre i Consell Escolar

Acords de claustre CDA al Centre (Docents)

En relació a les capacitats treballades i les que no reben tanta atenció durant l’educació infantil, s’ha identificat que la majoria de les capacitats es treballen de manera transversal. No obstant, hi ha algunes que no reben una atenció tan intensiva. Concretament, les capacitats 3, 6 i 10 requereixen una atenció particular:

 • Capacitat 3: Comprendre la influència de l’espai i el temps en les situacions quotidianes per créixer amb seguretat i entendre el món.
 • Capacitat 6: Expressar-se de manera entenedora personal i creativa utilitzant diferents llenguatges com explorar les seves possibilitats i gaudint-ne, per respondre a diferents contextos comunicatius.
  Això es treballa a través de converses, situacions quotidianes que es van donant i mitjançant suports visuals com calendari, pictogrames i la integració de les activitats diàries.
 • Capacitat 10: Avançar en la relació amb els altres en condicions d’igualtat i crear vincles per construir la pròpia identitat basada en valors democràtics i el respecte als drets humans.

Aquesta capacitat es treballa en les interaccions diàries a l’aula quan sorgeixen conflictes o situacions que requereixen intervenció.

Pel que fa a les matèries i àrees que permeten l’assoliment d’aquestes capacitats, es destaca que, a l’etapa d’educació infantil, on no hi ha un currículum tan estricte, es pot treballar de manera transversal a totes les àrees i durant la vida quotidiana a l’escola. Això requereix una mirada oberta, reflexiva i globalitzada per garantir que els coneixements en aquestes capacitats siguin aplicables a la vida real. A més a més, s’insisteix en la importància d’incorporar les noves tecnologies i en la necessitat de proporcionar als alumnes les eines i recursos adequats per a un ús responsable.

En resum, l’educació infantil es centra en el desenvolupament de capacitats essencials de manera transversal, fomentant l’aprenentatge pràctic i la preparació dels estudiants per afrontar situacions de la vida quotidiana, així com en la promoció de l’expressió creativa i l’ús adequat de les noves tecnologies.

Parlant sobre les competències treballades i pendents de desenvolupar:

 • A Cicle Inicial (CI), els alumnes reben molta supervisió dels adults en les competències digitals ja que encara no tenen prou autonomia per fer-ho sols. A 3r, mostren una mica més d’autonomia, però encara requereixen suport i seguiment. En aquests primers cursos, les competències CD4 (Seguretat) i CD5 (Resolució de problemes) no es treballen de manera tan intensiva a causa de la seva dificultat.
  • A 1r, es considera que podria introduir-se en alguna matèria com matemàtiques, però els nens necessiten més desenvolupament en habilitats motrius.
  • A partir de 2n, es podrien introduir en altres àrees com matemàtiques i ciències socials, projectes, etc., i a podria ser encara més prominent.
 • CI (Cicle Inicial):
  • La CD3 es treballa principalment mitjançant l’ús d’eines i plataformes digitals guiades pel professorat, amb participació activa dels alumnes a través de la pissarra digital interactiva, jocs interactius i visualització de continguts.
  • La CD1 es promou a través de la cerca d’informació sobre temes estudiats a l’aula.
  • No es treballen les CD2, CD4 i CD5.
 • CM (Cicle Mitjà) i CS (Cicle Superior):
  • La CD1 es treballa de manera transversal a través de projectes interdisciplinars i recerques puntuals.
  • La CD2 comença a abordar la comunicació a través del correu electrònic i la compartició de documents.
  • La CD3 es promou a través de la participació en activitats i projectes escolars utilitzant eines o plataformes virtuals segures.
  • La CD4 implica l’ensenyament de mesures preventives en l’ús de tecnologies digitals per protegir dispositius i dades personals.
  • La CD5 es treballa mitjançant la creació de solucions digitals senzilles i sostenibles, com la programació per blocs i la robòtica educativa, per abordar problemes concrets de manera creativa.

En resum, s’identifiquen les competències digitals treballades i les àrees on encara es podrien millorar. S’insisteix en la importància de la inclusió de les competències digitals en totes les matèries i nivells d’ensenyament, així com en la facilitació de l’accés a dispositius per afavorir l’aprenentatge autònom i espontani.

Anàlisi de les competències treballades a l’ESO:

 • A l’etapa de l’ESO, es destaca que els alumnes que ingressen a 1r d’ESO ja tenen una bona base competencial, ja que les competències digitals es treballen a primària a través de l’assignatura Complementària d’Eines Digitals. Això permet als professors que no imparteixen matèries digitals utilitzar eines tecnològiques en el contingut de diferents assignatures, i els alumnes són autònoms en l’ús d’aquestes eines digitals.
 • S’observa que l’àrea de competència menys treballada és la seguretat digital, que depèn de les decisions estratègiques de la comissió digital. D’altra banda, la creació de continguts és l’àrea més treballada.
 • Es proposa que l’àrea de seguretat digital es pugui abordar principalment en la competència de salut i benestar emocional a través de sessions de tutoria i orientació. També es suggereix que la seguretat mediambiental pugui ser part d’un projecte relacionat amb l’ecologia escolar.

Competències més i menys treballades:
S‘observa que a l’etapa de l’ESO, les competències més treballades són la CD1, CD2 i CD3, mentre que les competències CD4 i CD5 es treballen de manera més puntual. Aquesta tendència es manté a tots els nivells de l’etapa. Tant la CD4 com la CD5 es treballen de manera transversal sense la necessitat de vincular-les a continguts específics de matèries o tasques concretes.

Integració de les competències digitals en les matèries:
En relació a les matèries, àmbits i projectes que han d’incloure activitats per fomentar les CDA, s’opina que es poden treballar a través de totes les assignatures, però amb la consideració que no totes les matèries es presten a treballar aquestes competències de la mateixa manera ni amb la mateixa freqüència. Es destaca que hi ha àmbits més idonis per a aquest treball, i es suggereix que es pugui abordar de manera coherent a través d’assignatures que s’adeqüin a aquesta metodologia.

Acords sobre l’ús de les imatges i custòdia de dades

L’escola té un sistema eficient per controlar les autoritzacions de drets d’imatge de l’alumnat mitjançant un document Excel compartit que detalla les preferències de les famílies per a diverses formes d’ús de les imatges.

Les publicacions sobre les activitats escolars es gestionen principalment per una persona a l’escola, però s’ha començat a descentralitzar a altres membres de l’equip, especialment a les xarxes socials.

En les publicacions, es posa l’èmfasi més en l’activitat que en l’alumnat, amb l’objectiu de donar a conèixer les activitats realitzades i mostrar la manera de treballar de l’escola.

A nivell personal, alguns membres del personal de l’escola no fan servir les seves pròpies xarxes socials per publicar activitats de l’escola. Si ho fan, asseguren-se que no es mostri cap membre de la comunitat educativa sense l’autorització explícita.

En general, l’escola sembla tenir un bon control sobre les autoritzacions de drets d’imatge i té una motivació clara per compartir les seves activitats mitjançant les xarxes socials i altres mitjans.

En la nostra escola, les dades dels alumnes es gestionen d’acord amb un sistema centralitzat. Aquestes dades inclouen informació personal i acadèmica, així com autoritzacions i permisos. La secretaria de l’escola guarda les dades personals, les relacionades amb el pagament, i altres informacions relatives a les famílies i l’administració escolar.

Les dades relacionades amb els drets d’imatge i els permisos per a la publicació de continguts es gestionen a través d’un full d’Excel compartit entre tot el professorat. Aquesta planilla conté informació sobre les autoritzacions o restriccions per mostrar els alumnes en diversos mitjans, com internet, intranet, xarxes socials, revistes i material dels alumnes.

Les publicacions d’activitats i esdeveniments escolars es realitzen per donar a conèixer les pràctiques educatives i les activitats que es duen a terme a l’escola. Les famílies estan satisfetes amb aquesta pràctica, ja que els permet veure com es treballen diferents temes i etapes educatives. Les publicacions es centren en les activitats i esdeveniments de l’escola, no en les dades personals dels alumnes.

Les dades que es reben dels alumnes mitjançant diversos canals es capturen i s’introdueixen a una plataforma anomenada Clickedu. Aquesta plataforma s’utilitza per organitzar i emmagatzemar documents i informació relacionada amb els alumnes. Els documents en paper, com ara autoritzacions mèdiques, es guarden físicament a les carpetes personals dels alumnes i es digitalitzen si és necessari. Així es disposa d’un registre electrònic i una còpia en paper dels documents importants.

A més a més, l’equip d’atenció psicopedagògica utilitza ordinadors per crear i emmagatzemar documents relacionats amb els informes diagnòstics i altres documents importants. Aquests documents es pengen a Clickedu perquè els membres del professorat puguin accedir-hi i prendre les accions pertinents.

En resum, a la nostra escola, les dades es centralitzen principalment a la secretaria, però es comparteixen amb els tutors i el professorat. Les dades es gestionen de manera segura mitjançant plataformes com Clickedu i es prenen les accions adequades per garantir la privadesa i la seguretat de les dades dels alumnes.

Aprofitament de les possibilitats de l’EVA per donar feedback

S’explora la proposta d’introduir una metodologia híbrida a l’escola a partir de Cicle Superior, tot i que s’obre la possibilitat de començar abans amb l’assignatura d’Eines Digitals (informàtica). Aquest canvi implica la creació d’una classe a Google Classroom i l’ús de plataformes com Clickedu i Gmail com eines d’Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA).

És crucial formar tant l’alumnat com el professorat en l’ús d’aquestes plataformes, incloent la seva utilització bàsica, com entrar a una classe, realitzar activitats i consultar tasques i feedback. L’objectiu és assegurar una transició efectiva cap a l’aprenentatge en línia.

La vinculació entre Classroom, Clickedu i el correu electrònic es planteja com essencial per garantir que els feedbacks arribin als alumnes i les famílies a través del correu electrònic, fent més accessible la comunicació i els resultats de l’aprenentatge.

Diferents formes de donar feedback es consideren apropiades segons l’edat dels alumnes, incloent feedback de vídeo, àudio, emojis i escrit, i s’animen les famílies a ser part de la comunicació escola-família.

La necessitat de dispositius digitals i correus electrònics corporatius per a l’alumnat i les famílies és un aspecte rellevant, i s’aborda la importància d’establir horaris d’ús d’ordinadors per garantir l’accés a les eines digitals.

En resum, aquestes idees destacades se centren en la transformació cap a una metodologia híbrida, la formació i l’ús d’eines d’EVA, la comunicació efectiva amb l’alumnat i les famílies, i l’accés a dispositius i correus electrònics per facilitar l’aprenentatge en línia.

Potenciar la coavaluació i l’autoavaluació

Les pautes per donar feedback a l’alumnat i potenciar els processos de coavaluació i autoavaluació són les següents:

 • Establir una comprensió clara: L’alumnat ha de tenir una comprensió clara del que està sent avaluat i dels criteris d’avaluació. És essencial que sàpiguen què està en joc i què s’espera d’ells.
 • Fomentar la responsabilitat: La coavaluació i l’autoavaluació són eines per responsabilitzar l’alumnat en el seu aprenentatge. Han de ser conscients del seu progrés i saber en quin punt es troben.
 • Utilitzar eines d’avaluació: Les rúbriques, els formularis, les llistes de verificació i altres eines d’avaluació poden ser molt útils per aclarir què s’espera d’ells i com seran avaluats.
 • Promoure la reflexió i l’autoanàlisi: És important que els estudiants siguin capaços de reflexionar sobre el seu propi aprenentatge i autoavaluar-se de manera objectiva. Això requereix un treball emocional i d’empatia.
 • Clarificar que l’avaluació no només es basa en resultats: Cal fer-los entendre que l’avaluació no només es basa en el resultat final, sinó que també implica el procés d’aprenentatge. El camí recorregut és tan important com el resultat final.
 • Proporcionar feedback constructiu: El feedback ha de ser constructiu i basat en exemples clars. Els alumnes han de ser capaços de justificar les seves autoavaluacions i coavaluacions.
 • Ajuda a ser realista i objectiu: És important que els estudiants siguin realistes i objectius en les seves autoavaluacions i coavaluacions. L’ajuda dels docents pot ser essencial per aconseguir això.
 • Donar feedback després de cada avaluació: Després de cada avaluació, és essencial donar feedback als estudiants sobre com han dut a terme els processos d’autoavaluació i coavaluació i com poden millorar en el futur.
 • Valorar el procés d’aprenentatge: Cal fer-los entendre que el procés d’aprenentatge és tan important com el resultat final. Han de ser conscients dels aprenentatges realitzats durant el procés.
 • Adaptar-se a les diferents matèries: Les pautes de coavaluació i autoavaluació s’han d’adaptar a les necessitats específiques de cada matèria i context educatiu.

En resum, donar feedback efectiu durant els processos de coavaluació i autoavaluació implica clarificar les expectatives, fomentar la reflexió, ser objectius i promoure la responsabilitat en l’aprenentatge de l’alumnat. El feedback ha de ser una eina de millora i autoconeixement per a l’alumnat.

A través d’aquestes pautes, es pot aconseguir una avaluació més significativa i contribuir al creixement i aprenentatge de l’alumnat.

Acolliment digital

Portals digitals i xarxes socials

En aquest apartat es recull el programari i aplicacions que s’utilitza en el centre que fan referència a aspectes de la cultura digital.

Suite de productivitat a la núvol que inclou eines com Gmail, Google Docs, Google Sheets i Google Drive. Permet la col·laboració en temps real, l’emmagatzematge de fitxers a la núvol i la comunicació eficient, facilitant així la feina en equip i la gestió de projectes.

Anteriorment conegut com a Office 365, és una solució integral de productivitat i col·laboració dissenyada per a empreses i usuaris individuals. Aquest conjunt d’eines i serveis ofereix una ampla gamma de funcions que inclouen. Permet als usuaris treballar de manera més eficient, col·laborar de forma més efectiva i mantenir la seguretat de les dades mentre estan en línia o en moviment.

 • Microsoft Word: aplicació de processament de textos àmpliament utilitzada que permet als usuaris crear, editar i formatar documents de text. Ofereix una gran varietat de funcions per a la creació de documents professionals, com ara estils de text, taules, imatges i corrector ortogràfic, i permet la col·laboració en temps real.
 • Microsoft Excel: aplicació de fulls de càlcul que permet als usuaris crear, editar i analitzar dades numèriques. És utilitzat per a la creació de taules, gràfics i fórmules per a realitzar càlculs i anàlisi de dades. Excel és valuós per a la gestió de finances, seguiment de projectes i altres tasques que requereixen organització de dades numèriques.
 • Microsoft PowerPoint: programari de creació de presentacions que permet als usuaris dissenyar i mostrar diapositives en un format visualment atractiu. Les presentacions poden contenir text, imatges, gràfics i efectes de transició per comunicar informació de manera efectiva. PowerPoint és àmpliament utilitzat en presentacions empresarials, acadèmiques i de vendes.

Plataforma educativa que facilita la gestió de centres educatius. Ofereix eines per a l’administració acadèmica, la comunicació entre docents, estudiants i pares, i el seguiment de la progressió acadèmica dels estudiants, la qual cosa simplifica la gestió escolar.

Aplicació de disseny gràfic en línia que permet als usuaris crear fàcilment gràfics, presentacions, publicacions a xarxes socials i més. Ofereix una àmplia gamma de plantilles i eines de disseny intuïtives.

Plataforma de creació de contingut interactiu i visual. Permet als usuaris dissenyar presentacions, infografies, jocs i continguts interactius per millorar la comunicació i la participació en línia.

Plataforma de màrqueting, vendes i servei al client. Ajuda les empreses a atreure, comprometre i deleitar els seus clients a través d’eines d’automatització de màrqueting, gestió de clients potencials i servei al client, la qual cosa impulsa el creixement i la retenció de clients.

Programari de modelatge 3D utilitzat en arquitectura, disseny d’interiors i construcció. Facilita la creació de models 3D precisos i visualment atractius per a projectes de disseny.

Entorn de programació visual desenvolupat per ensenyar programació a nens i principiants. Permet crear animacions, jocs i projectes interactius mitjançant blocs de codi en lloc de codi tradicional.

Plataforma educativa que combina la diversió de LEGO amb la programació i la robòtica. Està dissenyada per ensenyar conceptes STEM als nens mitjançant projectes pràctics i creatius.

Plataforma de codi obert per a la creació de projectes electrònics interactius. Utilitza una placa de microcontrolador i un entorn de desenvolupament per programar i controlar dispositius electrònics, fomentant la innovació i l’experimentació.

Aplicació educativa que proporciona contingut didàctic i recursos per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències. Aquesta aplicació està dissenyada per a estudiants i educadors per fomentar la comprensió de conceptes científics i fomentar la seva curiositat pel món natural.

 • Instagram: plataforma de xarxes socials centra en la compartició d’imatges i vídeos. Els usuaris poden publicar fotos i clips curts, afegir filtres i efectes visuals, i compartir-los amb els seus seguidors. És coneguda per la seva naturalesa visual i creativa, i és àmpliament utilitzada per a la promoció personal i comercial.
 • TikTok: plataforma de mitjans socials orientada a la creació i compartició de vídeos curts, amb una gran varietat de música i efectes d’edició. És popular entre els joves i ofereix una plataforma d’entreteniment creativa i viral, on els usuaris poden exhibir els seus talents i interessos.
 • Facebook: permet als usuaris connectar amb amics, compartir contingut, publicar estats i participar en grups i pàgines de temes diversos. També és una plataforma de màrqueting important amb una gran audiència global.
 • Twitter: xarxa social de microblogging que permet als usuaris compartir tuits curts (missatges de fins a 280 caràcters). És coneguda per la seva immediatesa i és àmpliament utilitzada per a seguir notícies, intercanviar opinions i connectar amb altres usuaris.
 • YouTube: plataforma de compartició de vídeos a nivell mundial. Permet als usuaris carregar i veure vídeos sobre pràcticament qualsevol tema imaginable. És una plataforma de contingut generat per l’usuari i també una eina de màrqueting important.
 • LinkedIn: xarxa social orientada a professionals i empreses. Permet als usuaris establir connexions professionals, publicar currículums, buscar feina, compartir contingut relacionat amb el treball i fer xarxa amb altres professionals del seu camp.

Espais en on-line on els autors publiquen articles o entrades regularment sobre temes específics. Són coneguts per la seva estructura cronològica, amb les entrades més noves apareixent primer. Els blogs sovint serveixen per a expressar opinions, compartir coneixements o presentar actualitzacions personals o professionals.

Plataforma de gestió de continguts (CMS) àmpliament utilitzada per a la creació de llocs web i blogs. És coneguda per la seva flexibilitat i facilitat d’ús. El sistema està basat en una interfície intuitiva que permet als usuaris crear, editar i publicar contingut web sense coneixements avançats de programació. WordPress ofereix una gran varietat de temes i complements (plugins) que amplien les seves funcionalitats, la qual cosa permet adaptar-lo a les necessitats de cada projecte. Això fa que sigui una elecció popular per a empreses, blocs personals, llocs web de comerç electrònic i moltes altres aplicacions en línia.

Plataforma de subscripció que ofereix accés a una àmplia gamma de programes i serveis creatius d’Adobe per a professionals del disseny, fotografia, vídeo i més. Aquesta plataforma permet als professionals creatius i aficionats accedir a les eines i recursos més actuals per a la creació de contingut visual i multimèdia de gran qualitat.

 • Adobe Photoshop: aplicació líder en edició d’imatges i disseny gràfic. És àmpliament utilitzat per retocar d’imatges, la creació de gràfics i la composició d’imatges. Les seves funcions inclouen ajustaments d’imatge, filtres, capes i eines de retoc per a crear imatges i dissenys visuals de gran qualitat.
 • Adobe Illustrator: aplicació de disseny vectorial que permet als usuaris crear gràfics vectorials escalables. És ideal per a la creació de logotips, il·lustracions, dissenys de pàgines web i més. Les imatges creades amb Illustrator es poden ampliar sense pèrdua de qualitat, fet que el converteix en una eina essencial per a disseny gràfic i il·lustració.
 • Adobe Premiere Pro: programa de muntatge de vídeo i edició professional. És àmpliament utilitzat a la indústria del cinema, la televisió i la producció de vídeo per a editar i crear contingut de vídeo de qualitat. Ofereix funcions avançades de muntatge, efectes visuals i so, i permet als usuaris editar i ajustar vídeos per a produir projectes audiovisuals de gran impacte.

Aplicacions i plataformes que incorporen algorismes i funcions d’aprenentatge automàtic per a automatitzar i millorar tasques i processos. Aquestes eines milloren l’aprenentatge, suport per a millorar l’aprenentatge, fer un seguiment més eficient dels resultats i personalitzar l’educació en funció de les necessitats individuals.

Estan dissenyades per a millorar l’aprenentatge, fomentar la interacció i proporcionar un accés fàcil i còmode al contingut educatiu. Proporcionen als estudiants i als educadors eines per a l’aprenentatge personalitzat i la col·laboració, i són particularment importants en l’entorn educatiu actual, on els recursos digitals estan guanyant importància.

 • Santillana Digital: permet als estudiants i educadors accedir a llibres de text digitals, contingut interactiu, recursos multimèdia i activitats d’aprenentatge. Aquesta aplicació facilita la personalització de l’aprenentatge i la col·laboració a l’aula.
 • Vicens Vives Digital: aplicació que permet accedir als seus llibres de text digitals i altres recursos educatius. Els llibres digitals ofereixen contingut interactiu, vídeos i exercicis per a l’aprenentatge actiu.
 • Oxford Learn: proporciona llibres de text digitals i materials d’aprenentatge interactius per a l’ensenyament de l’anglès com a segona llengua i altres matèries. Aquesta aplicació ofereix una experiència d’aprenentatge més dinàmica i atractiva.
 • Forbe Virtual: plataforma d’aprenentatge en línia que inclou llibres digitals i recursos per a la preparació d’exàmens i la formació professional. Aquesta aplicació ajuda els estudiants a preparar-se per a exàmens i certificacions importants amb materials interactius i seguiment del progrés.

Comunicació de la comunitat educativa

El document següent un document de suport al nostre centre. Com a norma general, tota organització educativa té la necessitat de gestionar i planificar una sèrie d’actuacions per dur a terme una comunicació tant interna (personal de treball del centre) com externa (relació amb l’exterior: famílies, administracions, organitzacions, etc.)

D’aquesta manera, al llarg del document es durà a terme una planificació dels diferents elements que cal valorar i tenir en compte per a la realització d’un pla de comunicació. La nostra diagnosi s’ha fet mitjançant enquestes amb el professorat, alumnes i famílies. També s’ha fet un buidatge d’informació a través de selfie. Amb aquestes dades s’ha analitzat el centre i s’ha observat el següent:

 • Punts forts
  • Professorat ESO: usos curriculars i metodologies – comunicació amb la comunitat educativa
  • Professorat PRIM I ESO: CDC: navegació i comunicació en el món digital – escriure un correu electrònic
  • Professorat PRIM I ESO: CDC: presentació de continguts – crea una presentació
  • Famílies: Divulgació digital – xarxes i web
  • Famílies : organització digital – comunicació centre i famílies
 • Punts febles
  • Professorat PRIM I ESO: CDC: presentació de continguts – publicar la presentació en format web
  • Caps de departament i àmbit: documents informatius de centre (PEC, NOFC, actes de claustre, calendaris, reunions…) – centralitzar i fer una guia d’accés per aquests documents accessible a tothom
  • PAS: comunicació – definir un bon protocol a l’hora de comunicar-nos, compartir informació, etc
  • Famílies: divulgació digital – coneixement sobre quin entorn virtual d’aprenentatge utilitzen els seus fills
  • Famílies: organització digital – coneixement sobre el pla EDC

La diagnosi del centre pel que fa al pla de comunicació digital del centre, s’ha fet a través de diferents enquestes on han les famílies, alumnat, i tot personal del centre i també s’ha utilitzat el SELFIE on han contestat alumnat i tot el personal del centre. A partir d’aquestes respostes s’ha extret els punts febles i forts de cada apartat pel que a l’estratègia digital de
centre.

Aquestes enquestes té l’objectiu d’analitzar el centre i a partir d’aquest anàlisis continuar treballant els punts forts assolits, i en canvi els punts febles millorar-los a través de diferents activitats i propostes.

 • Objectius
  • Fer partícip els companys de les decisions que es prenguin a les diferents reunions i convocatòries.
  • Manifestar o fer saber als companys de les diferents novetats, notícies i aspectes importants per al desenvolupament de les tasques educatives del centre.
  • Conversar i tractar amb els companys de paraula o per escrit diferents temes quotidians.
  • Transmetre informació d’una manera ràpida, efectiva i veraç.
  • Consultar amb els companys sobre assumptes concrets per prendre decisions tenint en compte la seva semblar.
 • Públic objectiu
  El pla de comunicació interna està dirigit a membres de l’equip directiu, equip educatiu, personal laboral del centre, famílies i alumnes.
 • Canals
  • Canals de gestió de tasques col·laboratives, espais per compartir continguts multimèdia: vídeos, imatges, arxius, documents, presentacions: Gsuite, clickedu, noticies (pàgina web) i xarxes socials.
   • Eines per a creació de continguts: Gsuite, xarxes socials.
   • Eines d’organització de tasques: clickedu, calendar, Hubspot.
   • Proposar reunions i esdeveniments: gmail i clickedu.
  • Canals d’informació
   • Eines de correu electrònic: institucional, Gmail
   • Missatgeria instantània: WhatsApp business i clickedu, meet.
   • Per altra banda també podem diferencia la comunicació interna a través dels diferents emissors i receptors.
    • Professor-Professor: Correu electrònic (gmail), Clickedu (substitucions, notícies…), Whatsapp, Meet
    • Professor – Alumnat: Correu electrònic (gmail), Clickedu (notes, calendari, activitats…), Meet
  • Estil de comunicació
   • Definim una línia comuna de treball, pautes i estratègies comunicatives (respecte, escolta, cordialitat, confiança, acords, feedback…)
   • Establim temps i espais de comunicació concreta.
   • Creem espais de col·laboració lineal on inserir treballs de forma col·laborativa.
 • Objectius
  • Fer partícip els familiars i alumnes de les decisions que es prenguin a les diferents reunions i convocatòries.
  • Manifestar o fer saber a la comunitat educativa en general de les diferents novetats, notícies i aspectes importants per al desenvolupament de les tasques educatives del centre.
  • Conversar i tractar de paraula o per escrit amb les persones de la comunitat escolar implicades en diferents tasques.
  • Transmetre informació d’una manera ràpida, efectiva i veraç.
  • Consultar amb la comunitat escolar diferents temes per prendre decisions tenint en
   compte el seu parer.
 • Públic objectiu
  El pla de comunicació externa està dirigit a membres de la comunitat educativa en general: equip educatiu, personal laboral del centre, alumnes, famílies, administracions, associacions, entitats locals, etc
 • Canals
  • Canals de gestió de tasques col·laboratives
   • Espais per compartir tasques escolars d’interès: pàgina web, bloc, xarxes socials, clickedu
   • Proposar reunions i esdeveniments: Calendar, clickedu, pàgina web…
  • Canals d’informació
   • Eines de correu electrònic: institucional, Gmail
   • Missatgeria instantània: WhatsApp business.
   • Altres canals d’informació com per exemples les cartes.
  • Definir estil de comunicació, aquesta comunicació la portarem a terme mitjançant els diferents canals i marcant quins són el canals adequats per cada tipus d’informació. Cal que tothom utilitzi els mateixos canals i així seguir una línia d’escola. Es durà a terme quan el professorat cregui convenient però sempre dins de l’horari escolar.
   • Definim una línia comuna de treball, pautes i estratègies comunicatives (respecte, escolta, cordialitat, confiança, acords, feedback…)
 • Començament de curs
  • Asignar responsables del pla de comunicació: equip directiu, coordinador (docent), docents, alumnes i familiars voluntaris.
  • Reunió de l’equip per establir pautes de comunicació: línies de treball, temps i espais.
  • Comunicar aquestes pautes a equip del centre, famílies i alumnes. (Formació en diferents formats)
  • DAFO dels recursos amb què compta el centre, per valorar la possibilitat d’incrementar les potencialitats d’aquests.
 • Al llarg del curs
  • Ús de mitjans d’eines d’informació tant externa com interna diàriament per a les tasques quotidianes i en aquells moments puntuals en què siguin necessaris.
  • El coordinador durà a terme tasques de curació de continguts i tasques desenvolupades en els diferents nivells educatius per publicar als espais socials. Els docents aportaran els treballs dels alumnes per a la seva exposició.
  • Formació en aquells aspectes que calguin implementar i continuar avançant: competència digital.
  • Desenvolupament a diferents nivells de la identitat digital i ús correcte de les eines de comunicació.
  • Avaluació de l’impacte de les publicacions i les tasques dutes a terme.
 • Final de curs
  • Recollida de tota la informació creada per crear una entrada al bloc del balanç del curs escolar.
  • Valoració de l’ús de les diferents eines tenint en compte les tasques per a les quals s’han fet servir, la funcionalitat i eficàcia d’aquestes.
  • Propostes de millora per al curs següent, fer una fase més avançada del pla de comunicació.
ANNEX 1. Canal de Comunicació Interna

ANNEX 1. Canal de Comunicació Interna

ANNEX 2. Canal de Comunicació Externa

ANNEX 2. Canal de Comunicació Externa