ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

DIAGNOSI

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat els recursos:

 • Entrevistes amb la direcció del centre i amb el coordinador digital.
 • Valoració dels resultats de l’enquesta en un claustre.
 • Sistema d’indicadors que el centre ja recull anualment.
 • A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es detecten els següents punts forts i punts febles segons diferents aspectes.
 • Enquestes per determinar les preguntes, s’han analitzat els ítems del pla TAC (Tecnologies d’aprenentatge i coneixement) i les àrees digitals que marca el PEDC (Pla d’Educació Digital de Catalunya)

Índexs de finalització del qüestionari Primària

Índexs de finalització del qüestionari Primària

Índexs de finalització del qüestionari Secundària

Índexs de finalització del qüestionari Secundària

RESUM DE LES ÀREES

L’informe de centre SELFIE aplega les opinions de l’equip directiu, el professorat i l’alumnat i les compara.

La informació recollida ofereix una instantània de quin punt es troba actualment en relació amb l’estratègia i la pràctica en l’ús de les tecnologies digitals d’ensenyament i aprenentatge, i serveix de base per identificar i analitzar les fortaleses i les debilitats i crear un pla escolar en relació amb l’ús de les tecnologies digitals per donar suport a l’aprenentatge.

Resum de les àrees Primària

Resum de les àrees Secundària

Mitjana de les respostes per cada grup (equip directiu, professorat i alumnat) per a cadascuna de les 8 àrees.

Resum de les àrees Primària
Resum de les àrees Secundària

Punts forts
– Accés a internet
– Assistència tècnica i dispositius digitals per a l’aprenentatge
– Portar el propi dispositiu
– Biblioteques/repositoris en línia
– Ús d’entorns virtuals d’aprenentatge
– Adaptació a les necessitats de l’alumnat
– Foment de la creativitat
– Col·laboració de l’alumnat
– Documentació de l’aprenentatge
– Comportament segur i responsable
– Creació de continguts digitals
– Aprendre a comunicar-se
– Habilitats digitals per a diferents matèries

Punts febles
– Debat sobre l’ús de la tecnologia
– Dispositius per a l’alumnat
– Resoldre problemes tècnics

Punts forts
– Utilització de cursos educatius on-line
– Bon coneixement de la tecnologia digital i l’ús de l’ordinador i sistema operatiu
– Navegació i comunicació digital amb la comunitat educativa i altres persones
– Creació de nous documents a l’hora de presentar continguts i tractament de la informació

Punts febles

Punts forts
– Desenvolupament de l’estratègia amb el professorat
– Disposició d’infraestructures, serveis i dispositius
– Recursos humans

Punts febles
– Temps per conèixer i desenvolupar eines d’ensenyament digital
– Debat sobre l’ús de la tecnologia
– Seguiment, avaluació i millora a l’hora de fer comentaris a l’alumnat respecte del seu treball

Punts forts
– Comunicació fluida amb el centre

Punts febles
– Divulgació digital i coneixement sobre quins entorns virtuals d’aprenentatge utilitzen els seus fills
– Coneixement del pla EDC
– Coneixement de les normes d’ús dels recursos digitals

OBJECTIUS

Com a centre es fa una definició del que seran els objectius. Es té en compte que els objectius de l’EDC del centre siguin:

 • Específics
 • Mesurables
 • Realistes
 • Temporals

A partir d’aquesta visió, dels objectius del PEC i de la diagnosi que s’ha realitzat, s’han establert diferents objectius.

 • Objectiu 1: Integrar l’ús de les eines digitals del centre per assolir la competència digital amb l’alumnat.
 • Objectiu 2: Implementar el desenvolupament de l’estratègia digital del centre per tal de millorar l’ús de les noves tecnologies.
 • Objectiu 3: Promoure l’estratègia digital per l’acollida a la incorporació al centre.
 • Objectiu 4: Apropar l’ús de les tecnologies del centre a les famílies per tal de millorar la seva competència digital.

“Volem ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur que aconsegueix una millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes. Volem fer ús habitual de les TIC, impulsar les llengües estrangeres i promocionar les habilitats socials i el treball cooperatiu. D’aquesta forma volem donar resposta a les diferents necessitats de tots els agents implicats: alumnat, famílies i organitzacions de l’entorn.”

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT

Per la definició de les activitats i per controlar-ne el seguiment s’utilitza el següent full de càlcul:

Planificació Activitats EDC MONTSERRAT

AVALUACIÓ I MILLORA

Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia digital, a final de cada curs es reuneix la comissió digital i valora l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.

Cada responsable fa una exposició del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit, i exposa les propostes de millora.

A partir d’aquí, la comissió modifica l’ECD pel que queda de temps d’implementació, si s’escau.

L’avaluació de l’estratègia digital s’ha de fer en tres moments diferents:

 • Contínua: es duu a terme en finalitzar cada actuació.
 • Anual: en finalitzar cada curs escolar es farà una valoració de les actuacions i objectius treballats, i es registrarà a la memòria.
 • Final: un cop transcorreguts els cursos destintats a l’aplicació de l’estratègia digital, es farà una valoració global del procés, que a més servirà d’element de diagnosi per a la següent estratègia digital.
Avaluacio Escola Montserrat EDC