CONTACTA AMB L’ESCOLA MONTSERRAT

Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya
Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Cicles Formatius

Horari d’atenció de dilluns a divendres de
9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 18.00 h

Director: Lluís Laliga (hores convingudes)
lluis.laliga@escolamontserrat.cat

Administradora: Sra. Àngels Portero
angels.portero@escolamontserrat.cat

CONTACTA AMB L’ESCOLA MONTSERRAT

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.