BON DIA – ACOLLIDA

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar l’escola Mare de Déu de Montserrat ofereix el servei de Bon Matí i acollida, des d’Infantil i Primària que, per raó dels horaris familiars, hagin d’arribar a l’escola abans de l’obertura normal de portes.

Horari
De 7.30 h a 9.00 h

Preu (inclou l’esmorzar)
78,50 € mensuals ….. 1.30 h
57,70 € mensuals ….. 1.00 h
24,00 € mensuals …… 0.30 h
8,60 € dia esporàdic

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.